Programul “CASA VERDE” 2016

Programul Casa Verde Proinstal CO

S-a aprobat programul guvernamental “CASA VERDE” pentru persoane fizice și personae juridice.

Persoane fizice

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016.
Art.2. Suma alocată sesiunii de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, beneficiari persoane fizice este 60.000 mii lei.
Art.3. Suma alocată fiecarui judet este repartizată conform Anexei la prezenţa dispozitie.
Art.4. Direcţia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la îndeplinire prevederile prezenţei dispoziţii.

Anexa – distribuirea bugetului alocat Programului ,,Casa Verde” – beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judeţ, in funcţie de numarul de locuitori al acestuia

ANEXA 2 – CERERE de finanţare nerambursabilă

ANEXA 3 – DECLARAŢIE pe propria răspundere

Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice


Persoane juridice

Art.1. Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, în perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016.
Art.2. Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unitati de cult este 34.739 mii lei.
Art.3. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult


Ce finanţare se poate primi prin programul “CASA VERDE“?

Prin program se finanţeaza sistemele de încalzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încalzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de caldură.

Echipamentele finanţate pentru populaţie prin Casa Verde sunt panourile solare si pompele de caldură, cunatumul finanţării nerambursabile prin AFM fiind în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:

Paşii de urmat pentru primirea finanţării

 1. Depunerea dosarului de finanţare la agenţia teritorială de protecţia mediului
 2. Urmarirea site-ului AFM pentru decizia de acceptare în Program
 3. Semnarea contractului de finanţare cu Administratia Fondului pentru Mediu
 4. Demararea lucrărilor
 5. Depunerea cererii de decontare a lucrărilor în termen de maximum 12 luni de la data semnarii contractului de finanţare.

INTREBĂRI FRECVENTE:

 1. Ce este un sistem de încălzire?
  • Complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii exclusiv de energie termică și/sau apă caldă menajeră
 2. Ce este un sistem de încălzire clasic?
  • Sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului şi a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni
 3. Care sunt criteriile de eligibilitate a solicitantului?
  • Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
   1. este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
   2. este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
   3. nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
   4. în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
   5. nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.
 4. Care sunt categoriile de cheltuieli eligibile?
  1. achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;
  2. cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului;
  3. taxa pe valoarea adăugată (TVA).
  • Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
 5. Cum se comunică rezultatul?
  • Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.
 6. Cum pot contesta rezultatul?
  • Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director la sediul Autorităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse pe site-ul Autorităţii.
  • Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestaţiei.
  • Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.
 7. Unde şi cum se depune dosarul de acceptare?
  • Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, și se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanțare cuprinde toate documentele potrivit fișei conformității administrative. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.
  • Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
  • Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil respectiv construcție și teren, nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare, pentru acel imobil, pe sesiune.
  • Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

Mai multe detalii aici:
http://www.afm.ro/casa_verde.php
http://www.afm.ro/casa_verde_intrebari_frecvente_pf.php

 

Distribuie articolul

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *